Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de uitgever
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Zorgplicht krant
Artikel 5 – Zorgplicht lezer
Artikel 6 – Gebruik
Artikel 7 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Duurzame gegevensdrager: een middel dat de uitgever in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
2. Poes: huisdier (Felix catus); ook wel kat. Poezen sterven gemiddeld na veertien tot zestien jaar. De snorharen hebben een functie bij het doorbijten van de ruggengraat van de prooi. Poezen zien op korte afstand niet scherp en vertrouwen daarom op hun snorharen wanneer zij een prooi hanteren. Er zitten ook snorharen achter op hun voorpoten. De haren in de vacht zijn afzonderlijk verbonden met een mechanoreceptor (zie aldaar); hierdoor kan informatie over de omgeving naar de hersenen worden gestuurd. Een poezenneus bevat vier keer zoveel geurcellen als die van een mens. De gemiddelde poes slaapt of luiert 16 tot 18 uur per dag.
3. Krant (vroeger: courant) is een regelmatig verschijnende publicatie, meestal op papier of andere duurzame gegevensdrager afgedrukt, waarin nieuws wordt opgenomen. (De termen ‘regelmatig’ en ‘nieuws’ worden door De Poezenkrant sterk opgerekt en dienen niet al te letterlijk te worden opgevat.)
4. Nieuws: informatie die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken.
5. Redactie: De Poezenkrant heeft geen redactie.
6. Directeur: de rechtspersoon die optreedt als uitgever van De Poezenkrant.
7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de uitgever
P. Schreuders (“Piet Schreuders”, “Directeur”, “Schreuders Design”), Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam;
Telefoonnummer: De Poezenkrant heeft geen telefoon! Ook de drukker, binder, verspreider en wederverkoper kunnen telefonisch helaas geen nadere inlichtingen verstrekken omtrent De Poezenkrant;
E-mailadres: info@poezenkrant.com;
KvK-nummer: 4338171 0000;
Btw-identificatienummer: NL089013037B01.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover het betreft in Nederland of in een ander land verrichte leveringen en diensten.
3.2 De toepasselijke Algemene Voorwaarden en andere, op De Poezenkrant betrekking hebbende voorwaarden gelden voor zover daar in deze voorwaarden niet van wordt afgeweken.

Artikel 4 – Zorgplicht krant
4.1 De Poezenkrant zal streven naar een zo onregelmatig mogelijke verschijning, waaronder begrepen het ongestoord functioneren van de onder haar beheer staande taakeenheden als Mutatiebeheer, Zwarte Lijst, Royementen, Opschoningsservice, Nieuwsselectie, Verzendingen en Infrastructuur. Dit betekent dat De Poezenkrant streeft naar een optimale service.
4.2 De Poezenkrant dient bij het plaatsen van foto’s, tekst, advertenties en illustraties van derden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van deze derden rekening te houden. De Poezenkrant is echter niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen in de publikatie.
4.3 Op uw relatie met De Poezenkrant is het “reglement leesgenot” van toepassing.

Artikel 5 – Zorgplicht lezer
5.1 Met De Poezenkrant dient zorgvuldig te worden omgegaan. De lezer is verantwoordelijk voor (het gebruik van) De Poezenkrant, nadat die aan hem/haar is uitgegeven.
5.2 Het “abonnement” en de bijbehordende “abostatus” zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.3 Indien de lezer weet of vermoedt dat Abonnementenadministratie niet in het bezit is van zijn huidige adres, heeft hij de dure plicht De Poezenkrant daarvan alsnog, eventueel met terugwerkende kracht, in kennis te stellen.

Artikel 6 – Gebruik
6.1 Algemeen
De lezer zal De Poezenkrant gebruiken volgens de door De Poezenkrant ter zake gegeven aanwijzingen.
6.2 Verschijning
De Poezenkrant verschijnt onregelmatig.
6.3 Abonnementen
Abonnementen gelden voor drie (3) opeenvolgende nummers en kunnen bij het eerstvolgende of het laatstverschenen nummer ingaan. Het abonnementsgeld is te voldoen via www.poezenkrant.com. Het is van belang aan te geven bij welk nummer het abonnement dient te beginnen en voor wie het bestemd is.
6.4 Verlengingen
Op het adresetiket is te zien tot welk nummer het abonnement loopt. Is dat het huidige nummer, dan is het tijd om te verlengen.
U wordt verzocht om niet spontaan geld over te maken, wat de zaken nodeloos in de war brengt.
6.5 Opzeggingen
Het is niet nodig uw abonnement op te zeggen: als u niet verlengt, ontvangt u ook niets.
6.6 De Abostatus
Ben ik nog abonnee? Moet ik alweer betalen? Heb ik al betaald? Om dit soort vragen te beperken, kent De Poezenkrant sinds 1986 “de abostatus”, vervat in een regeltje boven uw naam op de adressticker (die u kunt bewaren!). Daar staat te lezen tot welk nummer uw huidige abonnement loopt.
6.7 Adresmutaties
Stuurt u in geval van verhuizing de oude én nieuwe gegevens onmiddellijk naar de info@poezenkrant.com of Abonnementenadministratrie, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam.
6.8 Telefoon
De Poezenkrant heeft geen telefoon! Ook de zetter, de drukker en de verspreider kunnen telefonisch geen inlichtingen over deze “krant” verschaffen.
6.9 Losse verkoop
De Poezenkrant wordt per post geleverd aan iedere boekhandel die hem bestelt, tegen een korting van 35 procent. Bestellingen richten aan info@poezenkrant.com of De Poezenkrant, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam.
6.10 Verschijningsvraag
Het is helaas niet toegestaan de redactie, directie of medewerkers lastig te vallen met de vraag “Wanneer verschijnt er weer eens een Poezenkrant?”

Artikel 7 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

POKRAFORM AV4-2016-VIII-15 200.000/PS/FB/MK